• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी सुपर-जोन, पोखरा ,कास्की

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना

परिचय

कास्की जिल्लाको पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका (पोखरा, हेम्जा, निर्मल पोखरी, लेखनाथ र भरतपोखरी) क्षेत्रको १००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बिशिष्टिकृत बालि तरकारीलाई समाबेश गरी प्रदेश नं. ४ को सुपर-जोन बिकास कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत संचालनमा cfPsf] छ।यो बिचमा नयाँ कार्यालय स्थापना, भौगोलिक तथा प्राबिधिक सम्भाव्यताका आधारमा तोकिएको बाली तरकारीको सुपर-जोन निर्माण गर्न चाहने कृषक समूह/सहकारी/जल उपभोक्ता समूह/कृषि उधमी तथा ब्यबसायी हरुको सुची तयार गरी सुचिकृत मध्ये बाट आबश्यक संख्यामा सुपर-जोन छनौटको लागि कार्यान्वयन इकाई (PIU) बाट सम्बन्धित बिषय बिज्ञ/बिशेषज्ञको संयोजकत्वमा आबश्यकता अनुसार सदस्स्यहरु रहेको प्राबिधिक कार्यदल बनाई उक्त कार्यदलले आबश्यक सूचक हरु तयार गरी स्थलगत प्रमाणीकरण समेतका आधारमा सिफारिस गरे अनुरुप परियोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) कास्कीले सुपर-जोन क्षेत्रको छनौट गरी सकेको र हाल सम्म सुचिकृत गरिएका मध्येबाट क्षेत्रफल ७९३ हेक्टर पुगेको, तोकिएको क्षेत्रबाट सुचिकृत निरन्तर भई अन्य सम्भाबित वरपर क्षेत्रबाट समेत हुने क्रम बढ्दो देखिएकोले १००० हेक्टर र यो भन्दा पनि बढी यसै वर्ष पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।यसै बर्ष शुभारम्भ भएको नयाँ परियोजना को सुचिकृत भएका कृषक समूह/सहकारी/जल उपभोक्ता समूह/बजार संचालक समिति/कृषि उधमी/फर्म/कृषि उधोगी तथा ब्यबशायी, निजी सेवा प्रदायक लगायत अन्य सरोकारवाला निकाय हरुको उपस्थिति, परियोजना र सुपर-जोन संचालन सम्बन्धमा जिल्ला स्तर र सुपर-जोन स्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भै सकेका छन् ।
 

थप जानकारी

Staff Information